BEQUES I AJUTS MENJADOR ESCOLAR 2022-23

Benvolgudes families 

Segons resolució del conseller d’Educació (BOIB. Núm. 78 de 16-06-2022), per al proper curs 2022/2023 s’ofereixen beques o ajuts destinats a  finançar el cost del servei de menjador escolar als alumnes que cursin segon cicle d’educació  infantil, educació primària i educació secundària en centres públics o concertats.

Requisits dels beneficiaris:

   – Estar escolaritzat en el centre durant el curs escolar 2022/2023.

   – Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al menjador per al curs 2022/2023.

Beneficiaris:

Tenen dret a l’ajut els alumnes que :

 1. Mantenguin condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.
 2. Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant.
 3. Beneficiaris directes: alumnes en situació d’acolliment o tenguin la condició de refugiat i famílies víctimes de violència de gènere i

Criteris per atorgar els ajuts:

 • Condicions econòmiques: Presentació de la Renda 2021 (barem segons ingressos.

Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any 2021. Al quocient resultant de dividir tots el ingressos entre el nombre de membres d’unitats de consum (El primer adult de la unitat familiar suposa una unitat de consum, i la resta d’adults majors de 14 anys suposen 0.5 unitats de consum. Els menors de 14 anys suposen 0,3 unitats de consum), se li ha d’adjudicar la puntuació següent:

IngressosPuntuació
Fins 6.079,71€20 punts
De 6.079,71€ a 7.295,65€17 punts
De 7.295,66 €  a  8.511,59€14 punts
De a  8.511,60€ a 9.727,54€11 punts
De 9.727,55€ a 10.943,48€ 8 punts
De 10.943,49 € a  12.159,42€ 5 punts
Més d’12.159,42€  0 punts
 • Dades familiars: Presentar certificat si cal
Per a cada nin/a en acollida1 punt
Per a cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d’un 33%)2 punts
Per a família nombrosa general1 punt
Per a família nombrosa especial2 punts
Per a família monoparental2 punts
Per a dos o més alumnes escolaritzats que facin ús del menjador.                1 punt
 • Condicions sociofamiliars desfavorables:
Desatenció/maltractament1 punt
Risc de desestructuració o salut física1 punt
Dificultats per disponibilitat dels pares:horari laboral, problemes de salut, situació de desocupació 2 punts 
Beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud.5 punts

*Si disposa d’un informe dels Serveis Socials corresponents que aconselli facilitar l’ajut individual de servei escolar de menjador arran de les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, s’ha d’atorgar una puntuació directe de 4 punts en aquest apartat.

Per més informació podeu consultar el BOIB núm. 78 de dia 16-06-22 o bé a l’enllaç (http://dgice.caib.es)

Presentació de sol·licituds i termini:

 1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant l’imprès que podeu recollir al centre o bé a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa (http://dgice.caib.es).
 2. En el cas que l’ajut es sol·liciti per més d’un membre de la mateixa unitat famíliar, s’ha de formular en un únic imprès.
 3. Les sol·licituds s’han de presentar emplenades adequadament al centre escolar on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2022/23 entre el 20  i el 30 de juny.
 • Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació necessària:
 1. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2021.
  1. Fotocòpia del llibre de família amb tots els components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial.
  1. Presentació  de Certificat de convivència.
  1. Presentació del certificat de família nombrosa vigent el 31 de desembre de 2021.
  1. Presentació de certificat familiar de discapacitat física o psíquica
  1. Per família monoparental s’ha de presentar la documentació acreditativa de la situació.
  1. Emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l’afecte de consulta per a l’ajut de menjador.