BEQUES I AJUTS MENJADOR ESCOLAR 2023-24

Benvolgudes families,

Segons resolució del conseller d’educació (BOIB. Núm. 72 de 1 juny de 2023), per al proper curs 2023/2024 s’ofereixen beques o ajuts destinats a  finançar el cost del servei de menjador escolar als alumnes que cursin educació primària i educació secundària en centres públics o concertats.

Requisits dels beneficiaris:

   – Estar escolaritzat en el centre durant el curs escolar 2023/2024.

   – Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al menjador per al curs 2023/2024.

Beneficiaris:

Tenen dret a l’ajut els alumnes que :

 1. Mantenguin condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.
 2. Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant.
 3. Beneficiaris directes: alumnes en situació d’acolliment o tenguin la condició de refugiat i famílies víctimes de violència de gènere.

Criteris per atorgar els ajuts:

 • Condicions econòmiques: Presentació de la Renda 2022 (barem segons ingressos).

Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any 2022. Al quocient resultant de dividir tots el ingressos entre el nombre de membres d’unitats de consum (El primer adult de la unitat familiar suposa una unitat de consum, i la resta d’adults majors de 14 anys suposen 0,5 unitats de consum. Els menors de 14 anys suposen 0,3 unitats de consum), se li ha d’adjudicar la puntuació següent:

IngressosPuntuació
Fins 6.300,00€20 punts
De 6.300,00€ a 7.560,00€17 punts
De 7.5680,00 €  a  8.820,00€14 punts
De a  8.820,01€ a 10.080,00€11 punts
De 10.080,01€ a 11.340,00€ 8 punts
De 11.340,01 € a  12.600,00€ 5 punts
Més de 12.600,00€0 punts
 • Dades familiars: Presentar certificat si cal:
Per a cada nin/a en acollida1 punt
Per a cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d’un 33%)2 punts
Per a família nombrosa general1 punt
Per a família nombrosa especial2 punts
Per a família monoparental2 punts
Per a dos o més alumnes escolaritzats que facin ús del menjador.                1 punt
 • Condicions sociofamiliars desfavorables:
Alumnat amb NESE associat a situacions de vulnerabilitat socioeducativa1 punt
Dificultats per disponibilitat dels pares: horari laboral, problemes de salut, situació de desocupació 2 punts 
Disposició d’un informe de serveis socials que aconselli l’ajut individual de servei de menjador per causes socioeconòmiques desfavorables4 punts
Beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud.5 punts

Per més informació podeu consultar el BOIB núm. 72 de dia 1/06/2023 o bé a l’enllaç (http://dgice.caib.es)

Presentació de sol·licituds i termini:

 1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant l’imprès que podeu recollir al centre o bé a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa (http://dgice.caib.es).
 2. En el cas que l’ajut es sol·liciti per més d’un membre de la mateixa unitat famíliar, s’ha de formular en un únic imprès.
 3. Les sol·licituds s’han de presentar emplenades adequadament al centre escolar on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2023/24 entre el 23 i el 30 de juny.
 • Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació necessària:
 1. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2023.
  1. Fotocòpia del llibre de família amb tots els components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial.
  1. Presentació  de certificat de convivència.
  1. Presentació del certificat de família nombrosa vigent el 31 de desembre de 2022.
  1. Presentació de certificat familiar de discapacitat física o psíquica
  1. Per família monoparental s’ha de presentar la documentació acreditativa de la situació.
  1. Emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l’afecte de consulta per a l’ajut de menjador.

La Direcció.