BEQUES I AJUTS MENJADOR ESCOLAR 21-22

Benvolgudes famílies,  

Segons resolució del conseller d’Educació (BOIB. Núm. 105 de 07-08-2021), per al proper curs 2021/2022 s’ofereixen beques o ajuts destinats a  finançar el cost del servei de menjador escolar als alumnes que cursin segon cicle d’educació  infantil, educació primària i educació secundària en centres públics o concertats. 

Requisits dels beneficiaris: 

   – Estar escolaritzat en el centre durant el curs escolar 2021/2022. 

   – Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al menjador per al curs 2021/2022. 

Beneficiaris: Tenen dret a l’ajut els alumnes que : 

 1. Mantenguin condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables. 
 1. Alumnes escolaritzats fora del seu municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant. 

Criteris per atorgar els ajuts: 

 1. Condicions econòmiques: Presentació de la Renda 2020 (barem segons ingressos.) 

Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any 2020. Al quocient resultant de dividir tots el ingressos entre el nombre de membres d’unitats de consum (El primer adult de la unitat familiar suposa una unitat de consum, i la resta d’adults majors de 14 anys suposen 0.5 unitats de consum. Els menors de 14 anys suposen 0,3 unitats de consum), se li ha d’adjudicar la puntuació següent: 

Ingressos Puntuació 
Fins a  5.931,45€ 20 punts 
De 5.931,46€ a 7.117,74€ 17 punts 
De7.117,74 €  a  8.304,03€  14 punts 
De a  8.304,03 € a 9.490,32€ 11 punts 
De 9.490,32 € a 10.676,61€  8 punts 
De 10.676,61 € a  11.862,90€  5 punts 
Més d’11.862,90 € 0 punts 
 1. Dades familiars: Presentar certificat si cal 
Per a cada nin/a en acollida 1 punt 
Per a cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d’un 33%) 2 punts 
Per a família nombrosa general 1 punt 
Per a família nombrosa especial 2 punts 
Per a família monoparental 2 punts 
Per a dos o més alumnes escolaritzats que facin ús del menjador.                 1 punt 
 1. Condicions sociofamiliars desfavorables: 
Desatenció/maltractament 1 punt 
Risc de desestructuració o salut física 1 punt 
Dificultats per disponibilitat dels pares: horari laboral, problemes de salut, situació de desocupació  2 punts  
Beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud. 5 punts 

*Si disposa d’un informe dels Serveis Socials corresponents que aconselli facilitar l’ajut individual de servei escolar de menjador arran de les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, s’ha d’atorgar una puntuació directe de 4 punts en aquest apartat. 

Per més informació podeu consultar el BOIB núm. 105 de dia 07-08-21 o bé a l’enllaç (http://dgice.caib.es) 

Presentació de sol·licituds i termini: 

 1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant l’imprès que podeu recollir al centre o bé a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa (http://dgice.caib.es). 
 1. En el cas que l’ajut es sol·liciti per més d’un membre de la mateixa unitat familiar, s’ha de formular en un únic imprès. 
 1. Les sol·licituds s’han de presentar emplenades adequadament al centre escolar on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2021/22 entre el 6  i el 17 de setembre. 
 1. Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació necessària: 
 1. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2020. 
 1. Fotocòpia del llibre de família amb tots els components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial. 
 1. Presentació  de Certificat de convivència
 1. Presentació del certificat de família nombrosa vigent el 31 de desembre de 2020. 
 1. Presentació de certificat familiar de discapacitat física o psíquica 
 1. Per família monoparental s’ha de presentar la documentació acreditativa de la situació. 
 1. Emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l’afecte de consulta per a l’ajut de menjador.